Statut Samorządowego Przedszkola nr 27

Statut Samorządowego Przedszkola nr 27 w Krakowie

Rozdział 1
Nazwa i typ przedszkola

§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkół nr 2 Samorządowe Przedszkole nr 27 w Krakowie.
2. Zespół Szkół nr 2 Samorządowe Przedszkole nr 27 w Krakowie zwane jest dalej „Przedszkolem”.
3. Siedziba i adres przedszkola to: ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Kraków, mająca siedzibę w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 2 Samorządowego Przedszkola nr 27 w Krakowie,
2) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół nr 2 Samorządowego Przedszkola nr 27 w Krakowie,
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2,
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków,
6) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Dyrektora i wszystkich nauczycieli pracujących w Zespole Szkół nr 2 Samorządowym Przedszkolu nr 27,
7) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 3
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Celem przedszkola jest w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, 2) wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności ważnych w dalszej edukacji szkolnej,
3) wspomaganie rodzin w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
4) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia,
5) budowanie u dzieci systemu wartości,
6) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i kształtowanie u nich poczucia przynależności społecznej,
7) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, ruch, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 4
Zadaniem przedszkola jest:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiającą bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkownia, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanie treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 5
Podstawowymi formami realizacji celów i zadań przedszkola są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
3) zajęcia specjalistyczne służące zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
5) spontaniczna działalność dzieci,
6) zajęcia dodatkowe.

§ 6
1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Zadania przedszkola w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana przez przedszkole polega na: 1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor w formie:
1) zajęć specjalistycznych dla dzieci: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
5. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej,
2) ustalenie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane.
6. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
2) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych,
4) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.


§ 7
1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
2. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczyciela sprawującego opiekę nad powierzonymi mu dziećmi wspomaga pomoc nauczyciela albo woźna oddziałowa.

Rozdział 3
Organy przedszkola

§ 8
Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§ 9
1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.
11) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy,
12) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
13) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.

§ 10
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola,
5) ustalanie regulaminu swojej działalności,
6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) dopuszczenie do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego,
6) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
7) powierzenie stanowiska wicedyrektora,
8) zgłoszenie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
7. Rada pedagogiczna posiada uprawnienia do:
1) delegowania kandydatów do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora,
2) występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora,
3) wnioskowania o nadanie imienia dla Przedszkola,
4) wnioskowania o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu,
5) wybory kandydata Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

§ 11
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
3) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu,
4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
5) wnioskowanie o nadanie imienia dla Przedszkola,
6) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 4. Rada Rodziców ma uprawnienia do:
1) delegowania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora,
2) występowania do Dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
5. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców", w którym określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców,
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
7. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.
8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

§ 12
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń,
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

§ 13
1. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor przedszkola.
2. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4
Organizacja działalności przedszkola

§ 14
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia.
2. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie: od godz. 6.30 do godz.17.30 od poniedziałku do piątku.
3. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora przedszkola zaopiniowany przez Radę Rodziców.
4. W okresie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
5. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
6. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa szczegółową organizację kształcenia, wychowania i opieki po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych.
7. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty.
8. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,
2) liczbę oddziałów w Przedszkolu,
3) dzienny czas pracy Przedszkola,
4) liczbę etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
5) kwalifikacje nauczycieli,
6) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny.

§ 15
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku
4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem własnym Gminy.

§ 16
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady liczebności oddziałów oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wskazane jest, aby w miarę możliwości jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z tego oddziału.

§ 18
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie przez nauczycieli w programach wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 19
W przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 20
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie zapisów Statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
4) przyprowadzanie dziecka do szatni i oddanie go pod opiekę pracownika przedszkola,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
7) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
2. Rodzice dziecka w wieku 6 lat, podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub do przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.


§ 21
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 2. Rodzice mają prawo do: 1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola oraz programami wychowania przedszkolnego w danym oddziale, 2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze odpowiednich metod, 4) przekazywania dyrektorowi, nauczycielom, wniosków z obserwacji pracy przedszkola, 5) przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

§ 22
Oddziałowe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 23
Formami współpracy przedszkola z rodzicami są: 1) zebrania grupowe (informacyjne, organizacyjne, informacyjno-integracyjne), 2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, 3) zajęcia otwarte, 4) uroczystości przedszkolne, 5) warsztaty, 6) imprezy okolicznościowe, 7) ekspozycje efektów prac dzieci.


§ 24
1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, do 5 roku, życia ustala Rada Miasta Krakowa, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu zawarte są w Umowie korzystania z usług Samorządowego Przedszkola nr 27.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola uwzględniając propozycje Rady Rodziców.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25
1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami nauczycieli oraz pracowników obsługowo – administracyjnych.
2. Nauczycieli i innych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
3. Pracownicy zatrudniani są według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi określa Dyrektor w zakresach czynności.
5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 26
1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci. 2. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem dziecka jako wartością nadrzędną.
3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizowanie zadań statutowych Przedszkola,
2) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego,
3) systematyczne przygotowanie i prowadzenie zajęć, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz,
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dążenie do osiągnięcia lepszych wyników pracy,
5) dbanie o powierzony sprzęt, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkolnych,
6) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
7) zachęcanie rodziców do współpracy i współdecydowania w sprawach Przedszkola,
8) otaczanie zindywidualizowaną opieką każdego dziecka i utrzymywanie koniecznego kontaktu z rodzicami,
9) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
10) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań i niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
5. Nauczyciel ma obowiązek przekazać rodzicowi dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
6. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonego mu oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami oraz inną zleconą przez Dyrektora Przedszkola.
7. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające z działalności Przedszkola.

§ 27
1. Pomoc nauczyciela w szczególności jest zobowiązana do:
1) przestrzegania ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny,
2) sumiennego, starannego i terminowego wykonywania powierzonej pracy w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora,
3) zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek,
4) przestrzegania regulaminu pracy,
5) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
6) współpracy z Dyrektorem i innymi pracownikami, 7) pomocy woźnej oddziałowej w utrzymywaniu czystości zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej,
8) zastępowania pracowników obsługi czasowo nieobecnych w pracy.
2. Pomoc nauczyciela winna cechować sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci i ich rodziców oraz kultura życia codziennego.
3. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci, a w szczególności:
1) wykonuje czynności opiekuńczo – obsługowe w stosunku do dzieci wynikające z sytuacji bieżących i zlecone przez nauczyciela,
2) pomaga nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć, bierze udział w dekorowaniu sali, 3) organizuje i bierze udział w zabawach dowolnych dzieci lub z wyboru nauczyciela,
4) sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, uzasadnionej nieobecności nauczyciela w sali,
5) towarzyszy nauczycielowi podczas spacerów i wycieczek,
6) zgłasza wszelkie zagrożenia i uszkodzenia sprzętu
4. Pomoc nauczyciela nie udziela rodzicom informacji o dzieciach, a zainteresowanych kieruje do nauczycieli.

§ 28
1. Woźna oddziałowa w szczególności jest zobowiązana do:
1) przestrzegania ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny,
2) sumiennego, starannego i terminowego wykonywania powierzonej pracy w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora,
3) zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek,
4) przestrzegania regulaminu pracy,
5) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
6) współpracy z Dyrektorem i innymi pracownikami.
2. Woźną oddziałową winna cechować sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci i ich rodziców oraz kultura życia codziennego.
3. Woźna współpracuje z nauczycielami w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci, a w szczególności:
1) ustala z nauczycielką czas wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć,
2) sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, uzasadnionej nieobecności nauczyciela w sali,
3) towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań,
4) porządkuje stoliki i salę po zajęciach,
5) towarzyszy nauczycielowi podczas spacerów i wycieczek.
4. Do obowiązków woźnej należy staranne wykonywanie pracy, zgodne z obowiązującym regulaminem i ustalonym przez Dyrektora przydziałem czynności, a w szczególności:
1) współdziałanie z nauczycielami w organizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupie,
2) wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. zastępstwa za innych pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie),
3) wykonywanie innych czynności zleconych, wynikających z organizacji pracy i potrzeb Zespołu Szkół.
5. Woźna oddziałowa nie udziela rodzicom informacji o dzieciach, a zainteresowanych kieruje do nauczycieli.

Rozdział 6
Dzieci w Przedszkolu

§ 29
1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
4) zapewnienia warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny zajęć,
5) nienaruszalności cielesnej,
6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
7) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym,
8) rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
9) akceptacji jego osoby,
10) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, zabawek, gier.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
2) uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie,
3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości,
4) przestrzeganie ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom,
5) używanie form grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników,
6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów,
7) szanowanie wspólnej własności,
8) szanowanie pracy innych,
9) przestrzeganie zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa,
10) wywiązywanie się z przydzielonych zadań.

§ 30
Dyrektor może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sytuacji:
1) nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres jednego miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim zawiadomieniu rodziców (nie dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne),
2) zakwalifikowania go do innej formy nauki i opieki,
3) nieuregulowania przez rodzica zaległości jednomiesięcznych z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
4) niezgłoszenia się nowoprzyjętego dziecka do 10 dni od pierwszego dnia okresu na jaki została podpisana umowa, gdy rodzic nie powiadomi dyrektora przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka,
5) rażącego i uporczywego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu.

§ 31
1. Do Przedszkola przyjmowani są kandydaci mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2. Przedszkole prowadzi każdego roku rekrutację na zasadzie powszechnej dostępności.
3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zapisu złożona w wyznaczonym terminie.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji, zasady rekrutacji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
5. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku zgodnie z decyzją Dyrektora.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 32
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 4. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu: Zespół Szkół nr 2 Samorządowe Przedszkole nr 27 ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków.
5. Nazwa przedszkola używana jest w brzmieniu: Samorządowe Przedszkole nr 27. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.

§ 33
1. Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe.
2. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
3. Po nowelizacji statutu Dyrektor Przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wydrukowaną wersję w sekretariacie przedszkola.
4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 r.
Przedszkolowo.pl logo